top of page

PENWYTHNOS AGORED CRAIG-Y-NOS – DYDD SADWRN A DYDD SUL - 26/27 CHWEFROR        10.30 – 16.00

Prosiect a gyllidir am 3 blynedd trwy Gyllid Treftadaeth yw’r Grym sy’n siapio ein Cymunedau, a leolir yng Nghraig-y-nos a Chwm Tawe, er mwyn archwilio i hen lefydd gwaith diwydiannol a hanes bywydau cartref y gweithwyr a’u hamodau gweithio; y sgiliau oedd ganddynt, y deunyddiau a’r planhigion a ddefnyddiwyd, ac effaith eu gwaith ar y dirwedd.

Pa well ffordd i ddechrau’r flwyddyn newydd nag ymuno â ni a derbyn croeso cynnes i’r Diwrnod Agored yng Nghraig-y-nos ar ddydd Sadwrn hanner tymor 26ain Chwefror rhwng 10.00 a.m. a 4.00 p.m., pan fyddwn yn lansio’r prosiect gydag amrediad o weithdai, teithiau cerdded a manylion y prosiect.  Bydd Alan Bowring yn tywys taith ar ddaeareg, daearyddiaeth a hanes y parc am 10.00, ac eto am 12.30.  Bydd Adele Nozedar yn rhedeg 2 sesiwn ar thema Cerdded gyda’r Coed am 11.00 ac eto am 2.00.  Mae cyfyngiad o 15 ar gyfer y rhain, felly cyntaf i’r felin….  Gallwch ymuno â Rebecca Buck i greu teils cerameg ar gyfer y Fainc Dreftadaeth, (taro heibio, croeso i bawb), neu gydag Alun i gerflunio cerrig; bydd Bridget yn uwchgylchu cardiau Nadolig (nid oes angen glud); bydd Emma yng ngofal creu creaduriaid o ffelt (8 oed +), Katey fydd yn arwain ym maes Botymau, Breichledi a Chalonnau a Hudlathau; Karin fydd yn uwchgylchu poteli plastig ac eitemau o’r cartref i greu ffigurau pobl o’r gorffennol (dewch â photel blastig os gwelwch yn dda); Julia fydd yn Paentio yn y Parc gyda phobl o bob oed a gallu.  Sefydliad Joseph Herman.  Dydd Sul 27ain Chwefror: arddangosfeydd crefft, paentio, dweud straeon gyda’r artist a’r gwneuthurwyr 10.00 a.m. - 4.00p.m.

Bydd y Gweithdai a’r Teithiau Cerdded yn helpu darganfod y gorffennol a chyfleu hanes bywydau’r sawl fu’n gweithio yma, boed yn yr odynau neu’r chwareli, y glofeydd neu’r caeau, gweision a garddwyr y tai mawr, y cleifion yn yr ysbyty twbercwlosis, neu’r diwydiannau oedd yn gyfrifol am sbarduno’r chwyldro diwydiannol.

Gallwch ein helpu i ymchwilio i’r hanes, neu drwy ein sgyrsiau camera, rhannu straeon a drosglwyddwyd ichi. Bydd y prosiect yn ystyried yr iaith, diwylliant a sgiliau ddaeth i’r ardal gyda’r gweithwyr oedd yn mudo yma, a’r llefydd lle aeth eu sgiliau wrth i’r gweithwyr ymfudo.

Bydd cyfle i greu cysylltiadau gyda’r cymunedau hyn, a gyda’r cymunedau sy’n byw yn y lleoliadau lle mae gwythiennau glo’r cwm yn ymddangos eto ochr draw i fôr yr Iwerydd.

Byddwn yn adfywio sgiliau traddodiadol ar gyfer gwaith amgylcheddol, er pleser, ac er mwyn cymdeithasu a rhannu sgiliau, neu i wella cyfleoedd gwaith.

Wrth ymyl y Secwoia, byddwn yn gosod mainc a grëwyd o deils clai sy’n dehongli treftadaeth a bywyd gwyllt; bydd pysgod yn ymddangos o’r hen lyn pysgod, sy’n cael eu creu yn y gweithdai, a byddwn yn gosod cerfluniau clai yn yr ardal lle mae ymchwydd y dyfroedd yn llifo o system ogofâu Ogof Ffynnon Ddu (daeth yn ‘enwog’ yn ddiweddar wrth i ogofwyr ar draws y DU ddod ynghyd i achub cyd-ogofwr a anafwyd).

Gerllaw y mae’r pafiliwn, heibio’r hyn a oedd yng nghyfnod Adelina Patti’n llyn cychod. Roedd yma 3 lawnt - ar gyfer croquet, tennis ac i ddiddanu gwesteion, yn ogystal â lle i wrando ar berfformiadau Adelina. Yn ôl chwedl leol, hyd yn oed nawr, yn nhawelwch lleuad oer, mae’n debyg y gallwch ei chlywed o hyd yn canu galargan i’w chariad dirgel, a ddiflannodd ar y noson dyngedfennol honno, flynyddoedd maith yn ôl.  

Diben y prosiect yw cynnig cyfleoedd i ddoniau creadigol trwy’r gweithdai, nid yn unig yng Nghraig-y-nos a chanolfannau lleol, ond hefyd ar draws Bannau Brycheiniog, a rhagwelir y bydd 60 o ganolfannau’n cymryd rhan yng Ngŵyl Crefftau’r Bannau a’r Ardal, rhwng 18fed - 26ain Mehefin, diolch i gronfa Datblygu Cynaliadwy APCBB.

Er bod y prosiect yn cadw rhan o’i ffocws ar y gorffennol, mae’r ffocws arall ar ddyfodol ac amgylchedd cynaliadwy ar gyfer yr ardal, trwy redeg gweithdai creadigol, cyfoethogi profiadau twristiaid, darparu hyfforddiant a chyfleoedd gwaith achrededig, yn ogystal â mentrau dim gwastraff megis Cofrestr Ailgylchu Gwastraff, Prosiectau Ail-ddefnyddio a Thrwsio, a Falch i Ailwampio, a chyrsiau crefftau o ddeunyddiau gwastraff.  Dewch draw i ymuno â ni ar y Dyddiau Agored ar 26ain a 27ain Chwefror 2022.

Gallwch gyfrannu mewn nifer o ffyrdd gwahanol:-

Dylunio a chreu teils clai ar gyfer y fainc anifeiliaid a threftadaeth

Paentio llun o’r ardal neu eich cyndeidiau

Mynd am dro i’r odynau calch a’r chwareli i adnabod  planhigion angof

Creu chwilod a physgod trwy ddefnyddio metel a ailgylchwyd ar gyfer y llyn

Cyflawni prosiectau ymchwil –

 • Hanes y diwydiannau, yr odynau calch, y chwareli, y glofeydd

 • O ble y daeth y gweithwyr, i ble wnaethon nhw ymfudo

 • Amodau byw a gweithio’r gweithwyr

 • Adelina Patti a hanes y tŷ a’r gweision

 • Yr Ysbyty Tiwbercwlosis

 • Sut i ymgysylltu a throchi twristiaid yn y gweithgareddau sydd ar gael

 • Y Geoparc a Phentrefannau Diwydiannol

 

Prosiectau Ailgylchu

 • Ailgylchu Gwastraff a Rhedeg eich prosiect gwastraff eich hun

 • Ail-ddefnyddio a Thrwsio, a Falch i Ailwampio

 

Gwaith amgylcheddol - gwirfoddoli i helpu diogelu glannau afonydd, waliau cerrig sych, plygu gwrych, gwaith clirio

Rhannu straeon am eich teidiau a neiniau trwy’r sgyrsiau camera

Meithrin cysylltiadau gyda chymunedau lle ymfudodd gweithwyr lleol, a lle mae gwythiennau lleol yn ymddangos eto yn yr Appalachiaid ac yn Sbaen

Lleoliadau gwaith – gyda busnesau lleol

Hyfforddiant – creu crefftau o wastraff, waliau cerrig sych

Gweithdai Crefft – clai, paentio, ffeltio, uwchgylchu tecstilau, crefftau helyg, chwilod o fetel a ailgylchwyd, brodwaith, gwneud siarcol, coedwriaeth, treulio amser yn y goedwig, waliau cerrig sych, plygu gwrych, nyddu a gwehyddu, gwydr.

Pwyntiau hanes QR

Geogelcio

Gwyliau eraill yn y Parc y mae’r prosiect Sgiliau Mawr yn falch i’w cefnogi

 • Gŵyl y Geoparc, ddiwedd mis Mai

 • Mannau Gwyrdd, Awyr Dywyll, 5/6 Gorffennaf

bottom of page